Všeobecné obchodní podmínky nájmu

 Toto znění Všeobecných obchodních podmínek nájmu je nedílnou součástí Nájemní smlouvy, uzavřené mezi SNOWMOTION-Jan Galuščák, IČO: 76384993, Rtyně v Podkrkonoší, Potoční 85, 54233 (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví této Nájemní smlouvy (dále jen jako „nájemní smlouva“).

 1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že toto vybavení je způsobilé k obvyklému užívání. 
 2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, ujednanou nájemní smlouvou. Pokud nájemce nevrátí vybavení pronajímateli nejpozději poslední den ujednané doby trvání nájmu, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě doba trvání nájmu mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv nájemní smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Nájemní smlouva skončí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení vybavení pronajímateli. Pokud dojde z uvedeného důvodu ke změně trvání smlouvy na dobu neurčitou, je nájemce povinen platit pronajímateli od prvního dne této změny nájemné ve výši, sjednané pro takový případ nájemní smlouvou. Pokud nájemce vrátí vybavení před skončením sjednané doby trvání nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno. Nájemce je povinen vrátit vybavení v provozovně pronajímatele, uvedené v záhlaví nájemní smlouvy. 
 3. Za nájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Celkové nájemné, uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce bankovním převodem pronajímateli předem, při uzavření nájemní smlouvy a to na základě faktury vystavené pronajímatelem. 
 4. Při převzetí vestavby je nájemce povinen složit vratnou zálohu ve výši 5.000,- Kč (hotově). Pronajímatel tuto zálohu nájemci vrátí, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy. 
 5. Storno podmínky:

  a) Pronajímatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 60 dnů.

  b) Při zrušení rezervace 59-45 dnů předem, bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny.

  c)  Při zrušení rezervace 44-15 dnů předem, bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny.

  d) Při zrušení rezervace 14-2 dny předem, bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové ceny.

  e) Při zrušení rezervace 1 den předem, nebo v den příjezdu,bude jako storno poplatek účtováno 100% ceny.

 6. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno a to způsobem popsaným v předaném manuálu.  Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.
 1. Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu. 
 2. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. Pokud nájemce pronajaté vybaveníztratí nebo je mu odcizeno, je povinen uhradit pronajímateli hodnotu vybavení, uvedenou v nájemní smlouvě.
 3. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště či sídla společnosti, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy. 
 4. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
 5. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.
 6. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy. 
 7. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že: 
 8. a) je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
 9. b) veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé; c) převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí. 14. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky. 

 

V Praze dne 1.6.2023 Jan Galuščák, DiS.